Vyhlásenie o obsahu

Stránky

Reklamná agentúra LORD a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto stránkach získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty a iné informácie publikované na týchto stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Reklamná agentúra LORD a/alebo jeho dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Linky (prepojenia)

Na webovej lokalite môžete nájsť prepojenia na iné internetové lokality alebo zdroje. Uznávate a súhlasíte, že reklamná agentúra LORD nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto externých lokalít alebo zdrojov a nepotvrdzuje ani nie je zodpovedná za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné z takýchto lokalít alebo zdrojov. Reklamná agentúra LORD nebude zodpovedná, či už priamo alebo nepriamo, za žiadne skutočné alebo uvedené škody alebo straty spôsobené takýmto obsahom, tovarom alebo službami dostupnými prostredníctvom takýchto lokalít alebo zdrojov, alebo v spojení s ich používaním alebo závislosti na nich.
Užívatelia, ktorí navštevujú akékoľvek externé webovské stránky cez prepojenia z tejto stránky, konajú tak výlučne na svoje vlastné riziko.

Vyhlásenia

Webová lokalita môže v súlade s dokumentom Private Securities Litigation Reform Act of 1995 obsahovať vyhlásenia zamerané do budúcna. Takéto vyhlásenia sa môžu týkať očakávaní a možností na trhu, očakávaní v oblasti financií, výskumu, vývoja a stratégií, plánov spoločnosti, rastu trhu s akciami, vývoja a predstavenia produktov a služieb a nášho nepretržitého vyhodnocovania konkurencieschopnosti ponuky našich produktov a služieb. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcna sú iba predpoveďami a zahŕňajú riziká a neistoty. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov uvedených v týchto vyhláseniach. Medzi činitele, ktoré môžu spôsobiť takéto rozdiely, patria riziká vyplývajúce z nepriaznivých zmien všeobecných ekonomických podmienok, z neúspechu pri znižovaní nákladov, pri zavádzaní technických postupov, pri dostatočne rýchlom vývoji, produkcii a prijímaní nových produktov a služieb a konkurencieschopnosti reklamnej agentúry LORD na vysoko konkurenčnom a rýchle sa meniacom trhu.